Bystugeföreningens stadgar

§1
Stadgar för Öns Bystugeförening - Sunnanö-Nordanö-Vikens gemensamma fastighet i Sunnanö, Torsångs socken, Borlänge.

§2
Föreningen har till ändamål att förvalta Sunnanö-Nordanö-Vikens gemensamma fastighet (f d skola), som får användas till samlingslokal för familjefester, husförhör, gudstjänster, sammanträden, föreningsmöten etc och för att understödja trivselbefrämjande åtgärder för byarnas befolkning, och andra som önskar använda lokalen. Byggnaden får ej uthyras till offentlig nöjestillställning.

§3
Styrelsen har sitt säte i Sunnanö-Nordanö-Viken, Torsång, Borlänge.

§4
Medlemmar är:

 1. De som varit med och startat föreningen och fortfarande är öbor undernågon del av året.
 2. De fastboende/åretruntboende på ön, efter ansökan och inval.
 3. Andra med särskilda skäl.

För att bli medlem under punkt 2 och 3 fordras

 • att två redan medlemmar i föreningen rekommenderar personen i fråga
 • att styrelsen därefter beslutar så, samt till sist
 • att årsmötet godkänner beslutet.

Styrelsen har skyldighet att varje år uppdatera medlemsförteckningen, vilken ska biläggas denna paragraf. Se även under §8 nedan.

§5
Så långt möjligt ska avgifter undvikas. Istället ska medlemmar ställa upp med arbetsinsats och liknande vid behov.

Av speciella skäl kan behov finnas för att utdebitera en avgift - vilket då ska godkännas av ett årsmöte eller ett extra årsmöte, beroende på tidpunkt. Avgiften skall fördelas mellan medlemsfamiljerna i lika delar.

§6
Medlem som önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt.

§7
Bryter medlem mot stadgarna, skadar han föreningen eller motarbetar han dess intressen eller ändamål, äger ordinarie eller extrainkallad föreningsstämma utesluta honom ur föreningen. Utesluts medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

§8
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress. Se även under §4 ovan. På grund av datainspektionens regler, kan undantag från denna paragraf ske vid mindre föreningar och i kombination med avgifter till Datainspektionen.

§9
Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse och revisorer i nämnd ordning.

§10
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlade.

Vid föreningsstämma har varje medlemsfastighet, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.

Om medlem är förhindrad att närvara får annan föra dess talan genom skriftlig och bevittnad fullmakt.

Rösträtt och val utövas antingen personligen eller genom fullmakt och sker öppet om ingen påkallar sluten sådan.

Vid lika röstetal avgör lotten.

§11
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 5. Godkännande av kallelse.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan.
 12. Bestämmande av eventuell ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av ordförande i föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Eventuellt val av ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma.
 17. Val av valberedning.
 18. Beslut om eventuella utdebiteringar för speciellt ändamål.
 19. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman, dvs s k övriga ärenden.
 20. Vid stämman väckta frågor.

§12
På föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse, förutom de ovan under punkt 20.

§13
Kallelse till stämma kungörs genom styrelsens försorg senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma.

§14
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma och består av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden väljs på ett år i taget. Ordföranden väljs vid årsstämma ett år före tillträdande och ska ingå som ledamot i styrelsen under året före. Ledamöter och suppåleanter bör, om möjliigt, utses växelvis för två år i taget.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång övertar vice ordförande funktionen efter ordförande och suppleant övertar efter annan ledamot för den återstående delen av mandattiden. Om två eller fler ordinarie ledamöter avgår, kallas till extra årsmöte för omval av hela styrelsen.

§15
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§16
Vid styrelsesammanträden kallas för kontinuitetens skull både ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes andel uppgår till minst tre ordinarie ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§17
Det åligger styrelsen i Öns Bystugeförening att på bästa sätt förvalta den gemensamma fastigheten med iakttagande av dessa stadgar.

§18
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller kassören eller av två ordinarie ledamöter i förening.

§19
Föreningens räkenskaper omfattar tiden den 1 januari till och med den 31 december.

§20
Styrelsen skall senast den 31 januari till revisorerna avlämna sina redovisningshandlingar.

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna skall utses en suppleant. Revisorer och suppleant för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma, men senast den 15 februari.

§21
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§22
Föreningens upplösning må äga rum om beslut därom fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie och vid den som senast hållits beslut biträtts med minst 2/3 av avgivna röster.

Upplöses föreningen skall, sedan föreningens alla skulder blivit betalda, återstående tillgångar fördelas mellan de kvarvarande medlemsfamiljerna i lika delar.

§23
Eventuell tvist mellan styrelsen och medlem, får icke dras inför domstol, utan avgörs i första hand av årsstämma eller extrastämma och i andra hand av skiljenämnd.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämman 1998-02-10 och på föreningsstämman 1999-02-16.

1999-02-16
Öns Bystugeförening/Styrelsen


Till huvudsidan